KIRJALLINEN KYSYMYS KOULURAUHASTA

KIRJALLINEN KYSYMYS

Käyttäytymisen merkitseminen ero- ja päättötodistukseen

Eduskunnan puhemiehelle

Opetushallituksen päättämissä vuoden 2004 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa on yleismääräys käyttäytymisen arvioinnista: ”Käyttäytymisen arviointi kohdistuu siihen, miten oppilas ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön sekä noudattaa sääntöjä. Oppilaan käyttäytymistä arvioivat kaikki oppilasta opettavat opettajat. Opetussuunnitelmassa tulee asettaa tavoitteet oppilaan käyttäytymiselle. Käyttäytymisen tavoitteita määriteltäessä otetaan huomioon koulun kasvatukselle asetetut tavoitteet.”

Perusopetuslain (628/1998) 22 §:n mukaan oppilaan oppimista, työskentelyä ja käyttäytymistä tulee arvioida monipuolisesti. Perusopetusasetuksen (852/1998) 10 §:n mukaan kunkin lukuvuoden päättyessä oppilaalle tulee antaa todistus, johon merkitään arvio myös oppilaan käyttäytymisestä. Asetuksen 12 §:n mukaan arviota käyttäytymisestä ei merkitä päättö- ja erotodistukseen.

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan oppilaiden häiriökäyttäytyminen kouluissa on lisääntynyt ja muuttunut yhä vakavampaan ja väkivaltaisempaan suuntaan. Oppilaiden hallussa on ollut jopa teräaseita.  Koulurauha ja sen myötä opiskeluhaluisten oppilaiden oikeus rauhalliseen opiskeluun, sekä opettajien työssä jaksaminen on uhattuna.  Opettajilla ei ole riittävästi resursseja ja keinoja riittävästi turvatakseen opiskelurauhan. Häiriökäyttäytyvä oppilas selviää ilman merkintää ero- tai päättötodistuksessaan.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä että asetus perusopetuksesta 852/1998 ja sen 12§. kumotaan, jotta oppilaan käyttäytyminen ja sen arvio merkitään myös päättö- ja erotodistukseen.

Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 2013

Reijo Hongisto /ps

………………………………………..

Tällaisen tiedotteen lähetin Vaasan vaalipiirin medioille

TIEDOTUSVÄLINEILLE

JULKAISUVAPAA HETI

HONGISTO HUOLISSAAN KOULURAUHASTA 

Kansanedustaja Reijo Hongisto (PS) on huolissaan koulurauhan rapautumisesta ja sen myötä kouluihin kasaantuvista ongelmista. Häiriköivät oppilaat terrorisoivat luokkatovereitaan ja vaikeuttavat heidän opiskeluaan, sekä lisäävät kohtuuttomasti opettajien työtaakkaa.

Opettajan aika on tarkoitettu opettamiseen eikä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseen luokkahuoneessa, toteaa poliisitaustainen Hongisto ja jatkaa, että tilanne kuormittaa henkisesti sekä opiskeluunsa panostavia oppilaita että opettajia. Opettajien työuupumus on lisääntynyt viime aikoina pitkälti juuri kurinpito-ongelmien vuoksi.

Häiriökäyttäytymisestä ei tehdä merkintää oppilaan ero- tai päättötodistukseen.

Hongisto kysyy tänään valtioneuvostolle jättämässään kirjallisessa kysymyksessä

”Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä että asetus perusopetuksesta 852/1998 ja sen 12§ kumotaan, jotta oppilaan käyttäytyminen ja sen arvio merkitään myös päättö- ja erotodistukseen.

Lisätietoja

Reijo Hongisto

040-525 7488

———————–

Tällainen juttu oli maakuntalehdissä:

”HONGISTO VAATII HÄIRIÖKÄYTÖKSESTÄ SEURAUKSIA

Kansanedustaja Reijo Hongisto (PS) on huolissaan koulurauhan rapautumisesta ja sitä kautta kouluun tulevista ongelmista.

-Opettajien aika on tarkoitettu opettamiseen eikä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseen luokkahuoneessa.

Hänestä tilanne kuormittaa henkisesti sekä opettajia ja oppimiseen vakavasti suhtautuvia oppilaita.

-Opettajilla ei ole riittävästi keinoja turvatakseen opiskelurauha. Häiriökäyttäytyvä oppilas selviää ilman merkintää ero- tai päättötodistuksessaan.

Hallitukselta Hongisto kysyykin nyt, mihin toimiin se aikoo ryhtyä tämän epäkohdan poistamiseksi, että oppilaan häiriökäyttäytyminen ei ero- tai päättötodistuksessa näy”

……………………..

Maakunnasta tulleissa kymmenissä kyselyissä on pyydetty selvittämään että mitä minä oikein kysymykselläni tarkoitan ja mitä seurauksia vaadin.

En vaadi mitään erillisiä seurauksia, vaan esitän ainoastaan että oppilaan käyttäytyminen arvioidaan todistuksessa kuten muutkin varsinaiset oppiaineet.

Uskon että kysymystekstistä ja medioille lähettämästäni tiedotteesta selviää mitä tarkoitan. Lehtijuttu hieman poikkeaa alkuperäisestä tiedotteestani.