KOTIRAUHAA MYÖS ELÄIMILLE……..

Eläinaktivistien iskut ja muu terrorisointi turkistarhoilla ja kotieläinten tuotantolaitoksissa puhuttaa kansaa.

Kansalaisten on vaikeaa ymmärtää sitä että asuinrakennus nauttii kotirauhan suojaa ja tämän rakennuksen välittömässä läheisyydessä oleva navetta, sikala, kanala taikka turkistarha ei sitä nauti, vaan kuuluuu julkisrauhan piiriin.

Jokainen maitotilan isäntä ja emäntä tietää, että navettaan ei ole kenelläkään mitään asiaa ilman asianmukaisia suojavarusteita ja -vaatteita.

Tästä huolimatta yöllä tiloihin murtautuvat eivät riko kotirauhaa vaan ainoastaan julkisrauhaa.

Eläimistä elantonsa saaville on tärkeää että heidän tuotantolaitoksessa pysyvät koskemattomina ja jos sinne joku murtautuu, hän saa teostaan lain säätämän rangaistuksen.

Tein asiasta valtioneuvostolle kirjallisen kysymyksen ja tarvittaessa olen valmis tekemään myös lakialoitteen.

Tässä kysymys – oleppa hyvä:

KIRJALLINEN KYSYMYS

Turkistarhojen ja eläinten tuotantolaitosten ottaminen Rikoslaki 24 luvussa määritellyn kotirauhan piiriin

Eduskunnan puhemiehelle

Rikoslain 24 luvussa määritellään mm. yksityisyyden sekä koti- ja julkisrauhan loukkaamista koskevat rikokset.

Luvun 1 § ja 2§:t määrittelevät kotirauhan- ja törkeän kotirauhan rikkomisen ja 3§ ja 4§:t julkisrauhan ja törkeän julkisrauhan rikkomisen.

3 § (15.7.2005/585) julkisrauhan rikkomisesta todetaan näin:

”Joka oikeudettomasti

1) tunkeutuu taikka menee salaa tai toista harhauttaen virastoon, liikehuoneistoon, toimistoon, tuotantolaitokseen, kokoustilaan taikka muuhun vastaavaan huoneistoon tai rakennukseen tai sellaisen rakennuksen aidatulle piha-alueelle taikka kasarmialueelle tai muulle puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen käytössä olevalle alueelle, jolla liikkuminen on asianomaisen viranomaisen päätöksellä kielletty, taikka

2) kätkeytyy tai jää 1 kohdassa tarkoitettuun paikkaan, on tuomittava julkisrauhan rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. Julkisrauhan rikkomisena ei kuitenkaan pidetä tekoa, josta on aiheutunut ainoastaan vähäinen haitta.”

4 § (9.6.2000/531) törkeästä julkisrauhan rikkomisesta todetaan näin:

”Jos julkisrauhan rikkomisessa

1) rikoksentekijä tai osallinen varustautuu teon toteuttamista varten aseella tai muulla henkilöön kohdistuvaan väkivaltaan soveltuvalla välineellä taikka tekijän tai osallisen ilmeisenä tarkoituksena on käyttää henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai vahingoittaa omaisuutta taikka

2) rikoksen kohteena on eduskunnan, tasavallan presidentin tai valtioneuvoston taikka vieraan valtion tai hallitusten välisen järjestön valtuuskunnan tai edustuston käytössä oleva rakennus tai huoneisto ja julkisrauhan rikkominen on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä julkisrauhan rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.”

Julkisrauhalla suojattuja paikkoja ovat muiden muassa virastot, liikehuoneistot, kokoustilat sekä toimistot ja tuotantolaitokset. Säännös koskee myös ammatinharjoittamiseen ja harrastustoimintaan tarkoitettuja työtiloja.

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan tuotantolaitoksiin, esimerkiksi turkistarhoille ja lihasikaloihin on tunkeuduttu luvatta ja salaa. Tunkeutumisten yhteydessä on vahingoitettu omaisuutta. Usein tunkeutujilla on ollut mukanaan erilaisia lukkojen ja ovien murtamiseen soveltuvia välineitä. Samat välineet soveltuvat myös henkilöön kohdistuvaan väkivaltaan. Näin ollen teon törkeä tunnusmerkistö täyttyy.

Monet turkistarhat ja eläinsuojat – sikalat ja navetat – sijaitsevat aivan asuinrakennusten välittömässä läheisyydessä. Sosiaalisessa mediassa käydyn keskustelun perusteella monia kansalaisia askarruttaa se minkä vuoksi vierekkäiset rakennukset nauttivat erilaista oikeudellista suojaa. Yleisen oikeustajun mukaan oikeudellisen suojan tulisi olla yhdenvertainen asuin- ja tuotantorakennuksille.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä että myös turkistarhat ja kotieläinten tuotantolaitokset otetaan Rikoslain 24 luvussa määritellyn kotirauhan piiriin?

Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2013

Reijo Hongisto /ps