KARHUASIAA……

……….Tämmöinen tiedote tuli tänään….

 

Tiedote:

Karhujen pyyntilupien painotus Keski- ja Länsi-Suomeen

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö esittää alkavalle metsästysvuodelle 132 karhun
kaatokiintiötä, joka on neljä vähemmän kuin viime vuonna. Karhukannan
säätelyssä käytetään nyt ensimmäistä kertaa verotusennusteita, jotka on
laatinut Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL). Verotusennusteita on aiemmin
käytetty muun muassa ilvesten kaatokiintiöiden laatimisessa.

Verotusennusteissa arvioidaan, minkälaisella metsästyksen aiheuttamalla
verotuksella kanta lähtee nousuun, kääntyy laskuun tai pysyy ennallaan. Nyt
ehdotettu karhun kaatokiintiö pitäisi RKTL:n ennusteen mukaan karhukannan
ennallaan. Tuoreen RKTL:n arvion mukaan Suomessa elää yhteensä vähintään
1560-1680 karhua. Asetuksella ei vastaisuudessa rajoiteta karhuille
vahinkoperusteilla myönnettyjen lupien määrää, koska niitä on aiempina vuosina
haettu ja käytetty niin vähän.

Karhun metsästys on siis jatkossa kannanhoidollista eli sen avulla pyritään
varmistamaan, että karhuja esiintyy tasaisesti sopivissa elinympäristöissä koko
maassa, jolloin millekään alueelle ei aiheudu kohtuutonta painetta ylitiheän
karhukannan vuoksi. Kannanhoidolla pyritään myös vähentämään karhujen
aiheuttamia vahinkoja, joista suurin osa tapahtuu porotaloudelle
poronhoitoalueella. Karhun tappamia poroja löydettiin viime vuonna yhteensä
589.

Lupien määrää painotetaan Keski- ja Länsi-Suomeen, jossa karhukanta on kasvanut
huomattavasti. Poronhoitoalueelle kohdennetaan yhteensä enintään 42 karhun
kiintiö siten, että itäiselle poronhoitoalueelle tulee 30 kiintiötä ja
läntiselle 12. Vakiintuneen kannanhoitoalueelle, jossa kanta on vähentynyt
eniten, esitetään 45 karhun kiintiö. Levittäytymisvyöhykkeellä kiintiö on 36 ja
kehittyvän kannan hoitoalueella 9. Muutos on merkittävä, sillä
levittäytymisvyöhykkeelle määrä on kaksinkertainen viime vuoteen nähden ja
kehittyvän kannan alueelle kolminkertainen.

Karhu kuuluu tiukasti suojeltuihin lajeihin, jonka metsästystä säädellään EU:n
luontodirektiivissä. Direktiivi kieltää karhujen tahallisen pyydystämisen ja
tappamisen paitsi jos ne aiheuttavat erityisen merkittäviä vahinkoja. Suomessa
karhukanta on riittävän suurella tasolla, jotta sitä voidaan kansallisesti
säädellä kannanhoidollisella metsästyksellä. Poikkeusluvat karhunkaatoon
myöntää tarkkaa harkintaa käyttäen Suomen riistakeskus.

Ehdotettu karhunkaatokiintiö lähetettiin lausunnoille 18.6. Ehdotus perustuu
karhukannan hoitosuunnitelmaan, joka on vahvistettu vuoden 2007 alussa.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

Jussi Laanikari, ylitarkastaja, p. 040-733 6229

Janne Pitkänen, ylitarkastaja, p. 040-867 2667