KIRJALLINEN KYSYMYS KOIRASUSISTA

Suden ja koiran risteymän määritteleminen metsästyslaissa

Eduskunnan puhemiehelle

Metsästyslakimme tuntee koiran ja suden, mutta ei näiden risteymää koirasutta. Yleisesti on tiedossa että koira ja susi voivat risteytyä ja saada jälkeläisiä. Myös nämä jälkeläiset voivat lisääntyä keskenään taikka villin luonnonvaraisen eläimen kanssa.

Valtioneuvosto asetti viime keväänä maa- ja metsätalousministeriön yhteyteen vieraslajien neuvottelukunnan, jonka tarkoituksena on tarttua erityisesti vieraslajien aiheuttamien riskien torjuntaan.

Kansallisessa vieraslajistrategiassa (2012) todetaan: ”Nykyisessä lainsäädännössä ei puututa luonnosta tavattaviin villiintyneisiin vieraisiin eläinlajeihin, risteymiin tai karanneisiin kotieläimiin. Lainsäädännön kehittämisen yhteydessä tulisi harkita toimivallan antamista viranomaiselle myöntää lupa poistaa sellainen luonnosta tavattava villiintyneen vieraslajin eläin, risteymä (esimerkiksi koirasusi) tai villiintynyt karkuun päässyt kotieläin, joka voi risteytyä luonnonvaraisen eläinlajin kanssa.”

Suomi on sitoutunut noudattamaan vuodelta 1979 olevaa Bernin sopimusta. Sopimus koskee Euroopan luonnonvaraisten eläinten, kasvien ja niiden ympäristöjen suojelua ja on tullut voimaan meillä 1.4.1986.

Komission asiakirjoissa todetaan selvästi että koiran ja suden risteymät, susihybridit ja villiintyneet koirat on poistettava luonnosta viipymättä.

Metsästyslakimme 5§ määritellään riistaeläimet ja rauhoittamattomat eläimet. Pykälässä on otettu kantaa myös villiintyneeseen kissaan joka rinnastetaan rauhoittamattomaan eläimeen

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä jotta koiran ja suden risteymä, koirasusi määriteltäisiin myös metsästyslaissamme ja vapaana luonnosta tavattaessa se rinnastettaisiin villiintyneeseen kissaan?

Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 2014
Reijo Hongisto /ps