KIRJALLINEN KYSYMYS RAY:N TUET JA NÄKÖVAMMAISTEN KESKUSLIITTO

RAY:n tukien läpinäkyvyyden lisääminen

Eduskunnan puhemiehelle

Raha-automaatti yhdistys on antanut avustusta näkövammaisten keskusliitolle vuodesta 1997 lähtien. Saamansa tuen avulla on näkövammaisten keskusliitto hankkinut näkövammaisille tietokoneita ja tietokoneisiin välttämättömiä apulaitteita. Liitto on lainannut omistamansa tietokoneet apulaitteineen vammaisille 140 euron vuosikorvausta vastaan. Korvausta on peritty 4 vuotta, jonka jälkeen on katsottu koneen olevan elinkaarensa päässä. Liitto ei ole pitänyt järkevänä pyytää vanhoja koneita takaisin, koska liitolla ei ole niille enää mitään käyttöä. Näin ovat koneet apulaitteineen jääneet näkövammaisten haltuun ja heidän romutettavakseen.

RAY:n tulkinnan mukaan tietokoneiden hankinta näkövammaisille lainattavaksi on liiton ja vammaisen välistä osamaksukauppaa, eikä RAY voi olla sitä tukemassa. Tästä syystä RAY on vähentänyt tukeaan liitolle 200 000 euroa. Tuen leikkaus on hankaloittanut tietokoneiden ja niihin oleellisesti kuuluvien apulaitteiden hankkimista, sekä ohjelmistojen ja ATK avun antamista näkövammaisille.
Nyky-yhteiskunnassa tietokone on näkövammaiselle välttämätön apuväline. Välttämätöntä on myös koneen huolto ja ATK tukipalvelujen saaminen, sillä vammansa vuoksi monet eivät kykene omatoimisesti päivittämään koneidensa ohjelmia ja pitämään tietoturvaa ajan tasalla.

aisten tiedonhallintapalveluiden avustusta lähes kolmanneksen (29 %) Leikkausta perustellaan mm. tietokonelainauksen lopettamisella ja muiden tahojen saamien avustusten lisäyksillä.

Perusteluissa mainittujen muutosten vaikutukset toiminnan kustannuksiin ovat kuitenkin huomattavasti leikkausta vähäisemmät. Vuonna 2014 Näkövammaisten Keskusliiton AK19-avustus laski 700 000 eurosta500000 euroon. Tietojen mukaan ruotsinkielisen näkövammaisjärjestön vastaavanlaista avustusta ei ole leikattu tietokonelainauksen päättymisen perusteella. RAY:n avustusvalmistelu ja päätöksenteko eivät näyttäydy kovin läpinäkyvinä ja tasapuolisina eivätkä päätöksiin vaikuttavat syyt ilmene kokonaan päätösten perusteluista.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä RAY:n toiminnan läpinäkyvyyden lisäämiseksi?

Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 2014
Reijo Hongisto /ps