NUORISOTAKUUSTA……..

KIRJALLINEN KYSYMYS

Palkkatuen maksatuksen yksinkertaistaminen

Eduskunnan puhemiehelle

Työnantajan on mahdollista saada ELY keskuksilta palkkatukea nuorten taikka pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen. Tuki on henkilökohtainen ja sitä haetaan määräajaksi jokaiselle työllistettävälle erikseen. Kun työsuhde aloitetaan, tehdään normaaliin tapaan työsopimus, jossa sovitaan työehdoista. Työnantaja maksaa yrityksensä tililtä työntekijälle ensimmäisen kuukauden palkan ja tekee ELY keskukselle hakemuksen, jolla pyytää ELY keskusta palauttamaan yrityksen tilille sovitun kuukausittaisen palkkatuen.

Työnantajan on liitettävä hakemukseensa kopio työntekijän tilinauhasta, kopio siitä tiliotteesta jolta työntekijän palkka on maksettu, sekä täytettävä erillinen lomake jossa selvitetään maksatuskuukaudelta kaikki työntekijän palkkaan lisättävät sivukulut. Työnantajan on henkilökohtaisesti allekirjoitettava hakemus. Hakemus liitteineen lähetetään kirjekuoressa ELY keskukseen, jossa työnantajan lähettämät tositteet tarkastetaan ja mikäli huomautettavaa ei löydy, maksetaan työnantajalle sovittu palkkatuki.

Työnantaja joutuu hakemaan jokaiselta palkanmaksukuukaudelta erikseen palkkatuen, samoin hakemukseen liitettävin tosittein ja kuitein, vaikka palkassa ja palkan sivukuluissa ei olisi tapahtunut muutoksia.

Monien työnantajien mukaan tällainen menetelmä on tarpeettoman hidas ja monimutkainen. Monet työnantajat kokevat ongelmaksi myös perinteisen kirjeen lähettämisen, sillä kirje saattaa kadota matkalla, taikka saapua perille määräaikojen jälkeen, jolloin tukihakemus evätään.
Tästä aiheutuu palkanmaksajille rahallisia menetyksiä.

Ongelma poistuisi, mikäli selvissä ja muuttumattomissa työolosuhteissa tieto palkanmaksajan ja ELY keskuksen välillä vaihdettaisiin sähköisesti käyttämällä niin sanottuja KATSO tunnisteita, jotka ovat jo lähes kaikilla yrittäjillä.

Sähköisessä tiedonvaihdossa kyetään selvittämään tarkasti jokaisen viestin lähettäjä ja viestin avannut henkilö, sekä viestin lähetys ja avaamisajankohdat. Näin ei tule tulkintoja siitä koska tieto on siirretty ja kuka sen on vastaanottanut. Tarkoilla lähetystiedoilla parannetaan myös viestin lähettäjän ja vastaanottajan oikeusturvaa, koska sähköinen viesti ei perinteisen kirjeen tavoin ole jonkun kolmannen henkilön käsiteltävänä, eikä se viivy matkallaan vuorokausikaupalla.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko hallituksen mielestä tarvetta yksinkertaistaa ja nopeuttaa palkkatukien hakemis- ja maksatustapoja, jos on, mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä asian korjaamiseksi?

Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 2014
Reijo Hongisto /ps