OMAISHOIDONTUEN VEROVAPAUDESTA…

Uskon että jokaisella Lukijalla on jonkinlainen käsitys omaishoidontuesta.
Uskon myös että moni Lukija tietää kuinka pieni tuo tuki on ja että tuesta peritään vielä normaaliin tapaan vero.

Edustaja Lauri Heikkilä on tehnyt ansiokkaan lakialoitteen jolla omaishoidontuki muutettaisiin verovapaaksi. Lakialoitteen allekirjoittivat lähes kaikki PS eduskuntaryhmämme jäsenet. Minä muiden mukana.

Lakialoite oli salissa lähetekeskustelussa 2.10.

Minä lausuin asiasta seuraavaa:


Arvoisa herra puhemies!

Edustaja Heikkilä on tehnyt erinomaisen lakialoitteen, jota kannatan lämpimästi. Edustaja Kokon tavoin totean, että myös minä olen allekirjoittanut tämän lakialoitteen.
Lakialoitteensa perusteluissa Heikkilä tuo selkeästi esille omaishoidon merkityksen yhteiskunnallemme. Kelan arvioiden mukaan omaishoito säästää keskimäärin 20 000 euroa vuodessa henkilöä kohden. Koko maata koskeva kokonaissäästö olisi vuosittain reilusti yli 2 miljardia euroa. Tämä on valtava summa. Kela on myös tutkinut, että palvelumenoissa saavutetun säästön perusteella olisi taloudellisesti järkevää maksaa tukia nykyistä useammalle hoitavalle henkilölle.

On päivänselvää, että omaisten hoitamista ei voida pitää minkäänlaisena ansioon tähtäävänä toimena, vaan kysymyksessä on jokaisen hoitajan ja hoidettavan välinen kiintymys- taikka rakkaussuhde. Lapset hoitavat vanhempiaan taikka puolisot toisiaan. Tätä arvokasta työtä ei tehdä ansaitsemismielessä, vaan sen takia, että halutaan tarjota sille läheiselle henkilölle mahdollisuus asua mahdollisimman kauan tutussa ja rakkaassa kotiympäristössä.

Moni omaishoitaja on joutunut tekemään arvovalintoja sen suhteen, että jatkaako ansiotyössä vai jääkö pois työstä ja alkaa hoitaa kotonaan omaistaan. Tällöin henkilön tulot monesti romahtavat tuhansia taikka ainakin satoja euroja kuukaudessa. Kun omaishoidon tuesta vielä peritään vero, ei hoitajalle jää juuri rahallista ja taloudellista hyötyä. Mikäli omaishoidon tuki olisi verovapaata, ei hoitajalle koituisi nykyisen kaltaista taloudellista menetystä. Tällaisessa tilanteessa saattaisi nykyistä useampi työssäkäyvä jäädä pois työstään ja alkaa hoitaa omaa omaistaan. Samalla hän vapauttaisi työpaikan jollekin sitä tarvitsevalle.

Edustaja Kokon tavoin totean, että olen moneen kertaan puhunut siitä, että omaishoidon tuen maksatus tulisi siirtää Kelan vastuulle. Tällä hetkellä tilanne on se, että tuen saaminen riippuu kokonaan asuinkunnan taloudellisesta tilanteesta. Joissakin varakkaammissa kunnissa tukia saa hieman kevyemmillä perusteilla, ja vastaavasti taloutensa kanssa tuskailevassa kunnassa hoitotukipäätös on kiven alla. Mielestäni näin ei saa olla, sillä jokaisen omaistaan hoitavan kuuluisi saada tuki samoilla perusteilla. Jos tuki siirrettäisiin Kelan vastuulle, olisivat tukiperusteet samanlaiset koko valtakunnan alueella ja näin tukea hakevat samanarvoisessa asemassa.

Arvoisa herra puhemies! Mielestäni tässä yhteydessä olisi hyvä käynnistää keskustelu myös tuen siirtämisestä Kelan vastuulle samalla, kun pohditaan tätä omaishoidon tuen verovapautta.