KIRJALLINEN KYSYMYS

Maanviljelijöillä ei mene hyvin. Ei mene vaikka kateelliset muuta väittävät. Kateellisten kannattaisi miettiä mitä suuhunsa laittavat – suomalaista puhdasta laaturuokaa vai ulkomailta tuotua, hormoneilla terästettyä ”laatu”lihaa.

Olen kevään aikana saanut viljelijöiltä kymmeniä soittoja, sähköposteja ja ompa ihan nokitustenkin kerrottu Maaseutuviraston maksatusongelmista.

Tukien maksatukset eivät ole sujuneet aikataulun mukaan. Tämä rassaa viljelijöitä ja moni on joutunut neuvottelemaan pankkilainansakin uusiksi.

On erikoista kun Mavi vaatii viljelijöiltä täsmällistä lupaehtojen noudattamista mutta laiminlyö samalla omat velvoitteensa maksaa tuet viljelijöille sovitun aikataulun mukaan. Moni kokee velvoitteiden koskevan vain viljelijöitä, eikä viranomaisia. Tämä ei taida olla ihan oikein.

Esimerkki tästä Mavin yksipuolisesta päätöksenteosta on kysymyksessä mainittu e-kirje. Mavi vaan päätti että enää ei lähetetä e- kirjettä. Viljelijät ovat ihmeissään ja kysyvät että voiko valtion viranomainen menetellä näin.

Harmaan talouden torjunnasta puhutaan paljon. Jatkuvasti korostetaan kuitin antamista. Kuititonta kauppaa pidetään oitis veronkiertona ja harmaana taloutena.

Kuittia vaaditaan yrittäjiltä, mutta valtion viranomainen voi oman päätöksensä mukaan menetellä päin vastoin. Mitä luulette tapahtuvan jos joku yksityisyrittäjä ”päättäisi” säästösyihin vedoten jättää kuitit antamatta asiakkaille?

Minä veikkaan että verottaja olisi liikkeessä alta aikayksikön vaatimassa kirjanpitoa tarkastettavaksi.

Viljelijöiden puheita kuunnellessa nousi mieleeni hallintolaki ja sen viranhaltijaa koskevat velvoitteet opastuksesta, ohjeistuksesta ja neuvonnasta sekä päätöksenteosta.

Hallintolaista siirtyivät ajatukseni Rikoslakiin ja lähinnä sen 40 lukuun. Muistamani mukaan siitä löytyy pykälä jossa määritellään miten virkamiehen tulee virassaan toimia jotta ei käyttäisi virka-asemaansa väärin.

Moni viljelijä kokee olevansa Mavin viranhaltijoiden käskyvallassa ja suorassa valvonnassa, koska saa merkittävän osan tuloistaan Mavin kautta. Tukien saajat ymmärtävät että tukiin on selvät pelisäännöt joita on noudatettava ja että Mavin viranhaltijat valvovat sääntöjen noudattamista. Se on kaikille selvä. Sen sijaan kysymyksiä herättää se minkä takia rahaa ei tule tilille sovitussa ajassa vaikka kaikkia tukimaksatuksen ehtoja on noudatettu pilkulleen. Monelle on aiheutunut haittaa ja vahinkoa jo liiankin kanssa.

………………………………………………

Kirjallinen kysymys KK 393/2016 vp
Reijo Hongisto ps

Kirjallinen kysymys Maaseutuviraston tukimaksatusten ongelmista

Eduskunnan puhemiehelle

Julkisuudessa olleen tiedon mukaan Maaseutuviraston (Mavin) johto on päättänyt säästösyistä olla lähettämättä viljelijöille niin sanottua e-kirjettä. Aikaisemmin viljelijöille lähetetyssä kirjeessä on kerrottu tuen saajalle, mitä tukea on maksettu ja millä perusteella tuki on maksettu ja lopuksi on mainittu vielä maksettu tukisumma.

Näin tuen saaja on voinut verrata saamaansa tukimaksua siihen summaan jonka Mavin pitää tukiehtojen täyttyessä viljelijälle maksaa. Monilla viljelijöillä on useita tukihakemuksia, ja niiden maksatuksen seuraaminen on käynyt mahdottomaksi, koska viljelijä ei enää tiedä, mitä tukea hänelle on maksettu ja minkä verran eikä sitä, onko tuki maksettu kokonaan vai onko osa tuesta jäänyt maksamatta.

Monet viljelijät myös sanovat, että Mavi on laskenut tukisummat väärin, ja ovat huolestuneita oikeusturvastaan, koska ilman maksuerittelyä asiasta ei voi tehdä edes hallintolain mukaista valitusta. Viljelijät ovat soitelleet Maviin ja yrittäneet saada selvyyttä maksatukseen, mutta mitään selvityksiä heille ei ole annettu. Tilanne on erittäin ongelmallinen, koska vuoden 2015 tukimaksatuksia on siirretty vuodelle 2016 ja vuoden 2016 tukimaksatuksia siirretään vuodelle 2017.

Moni haittaa tai vahinkoa kärsinyt viljelijä kokeekin olevansa Mavin viranhaltijoiden käskyvallassa ja välittömässä valvonnassa, sillä heidän elantonsa tulee pitkälti Mavin maksamien erilaisten tukien kautta. Kun viljelijä on tehnyt työnsä oikein ja voimassa olevien tukiehtojen mukaisesti, kuuluu hänelle tukisäädösten mukainen korvaus. Viljelijöiden mukaan todistelutaakka (e-kirje) korvauksen oikeasta maksamisesta kuuluu tuen maksajalle, eikä tuen saajalle.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko asiassa vastuullinen valtioneuvoston jäsen tietoinen, että Maaseutuvirastosta ei enää lähetetä viljelijöille kirjallista selvitystä (e-kirje) maksetuista tukimaksuista, onko Maaseutuvirasto päätöksen tehdessään noudattanut voimassa olevaa lainsäädäntöä, mm. hallintolakia, sekä mihin toimiin ministeri ryhtyy tilanteen korjaamiseksi?

Helsingissä 1.7.2016

Reijo Hongisto ps