KOIRISTA, SUSISTA JA KOIRASUSISTA

Luonnonvarakeskus LUKE julkaisee 6.6 uusimman susikanta-arvionsa.

Edellisen arvion mukaan Suomessa oli susia 150-185kpl. Ennustan, että tällä kertaa susia arvioidaan olevan joitakin kymmeniä enemmän, mutta kuitenkin niin vähän, että susi säilyy erityisen uhanalaisten eläinten listalla. Villi veikkaukseni on 200-250 eläintä.

Näin ennustan – toivottavasti olen väärässä !

Se susista.

Suden ja koiran risteymistä ei ole julkisuudessa paljon puhuttu, eikä niiden määrää arvioitu. Muutama vuosi sitten keskustelin koirasusista erään maa- ja metsätalousministeriössä merkittävässä asemassa olevan henkilön kanssa. Hän totesi minulle tylysti, että Suomessa ei ole yhtään koirasutta. Puheet koirasusista ovat populistista höpinää, jota vastuullinen metsästäjä ja poliitikko ei saa suustaan päästää.

Koska kyseessä oli jo varsin korkeaan ikään ehtinyt herra, en kehdannut iskeä vastapalloon sanomalla, että jos minä olen populisti, joku toinen voisi päivittää tietämyksensä -60 luvulta 2010 luvulle. Totesin vain, että minun mielestäni koirasusia elää luonnossamme ja ne pitää vieraslajina poistaa.

En ole ajatuksieni kanssa yksin, sillä Maaseudun Tulevaisuudessa 20.4-18 haastateltu maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja Anne Kalmari totesi kaipaavansa avoimuutta LUKEn tekemiin kanta-arvioihin ja DNA-verrokkiaineistoihin. Kalmarille on myös herännyt kysymys ”onko Suomeen istutettu epäpuhdasta, tarhattua susikantaa, jossa on koiran perimää joukossa”.

Kalmari saa palstatilaa MT lehdessä – minä en saa. MT:n sijaan jaan ajatuksiani täällä.

Jos jaksat lukea kirjoitukseni loppuun, ymmärrät, minkä takia myös minä olen huolissani metsissämme ja nykyisin myös pihoillamme laukkaavista susista, taikka pikemminkin suden ja koiran sekoituksista.

Olen asiaa kysynyt kirjallisesti myös maa- ja metsätalousministeri Jari Koskiselta.

Alla kysymys ja ministerin vastaus:

KIRJALLINEN KYSYMYS 391/2014 vp – Reijo Hongisto /ps

Koirasusien tarhaaminen Juvalla

Eduskunnan puhemiehelle

Julkisuudessa olleen tiedon mukaan Juvalla toimii vuonna 1998 perustettu, susihybriditoimintaa harjoittava Finnish Wolf Hybrid Association FWHA ry. Vuonna 1998 Itä-Suomen lääninhallitus myönsi yhdistykselle silloisten eläintarhasäädösten mukaisen eläintarhaluvan, joka oikeuttaa pitämään tarhalla enintään kahta sutta. Lupa on edelleen voimassa. Samana vuonna maa- ja metsätalousministeriö antoi luvan siirtää kaksi sutta Ranuan eläinpuistosta FWHA ry:n tarhaan, ja vuonna 2002 siirtoluvan sai kaksi Ähtärin eläinpuiston sudenpentua. Saamani tiedon mukaan lupapäätöksissä mainittiin, että susien lastaus ja kuljetus tulee tehdä niin, etteivät ne karkaa.
Juvan—Mikkelin alueelta on poistettu suurriistavirka-apuna suden ja koiran risteymiä vuosina 2005 ja 2012. Vuonna 2005 poistettu susihybridi ja sen susipari ehtivät raadella kymmeniä kotieläimiä ennen hybridin poistamista. Yksi metsissä viikkokausia vapaana juossut koirasusi-risteymä poistettiin FWHA ry:n tarhan lähialueelta.
Eri medioissa on käyty keskustelua siitä, minkä vuoksi maa- ja metsätalousministeriö ei ole peruuttanut FWHA ry:lle myöntämäänsä susien siirtolupaa ja eläintarhalupaa, vaikka yhdistyksen tarhalta on todistettavasti karannut eläimiä maastoon. Yleisen käsityksen mukaan nimenomaan eläintarhat on rakennettava ja varusteltava siten, että tarhassa olevat eläimet eivät missään olosuhteissa voi karata tarhan ulkopuolelle.
Keskustelua on käyty myös siitä, miten on mahdollista, että kun yhdistykselle on myönnetty lupa pitää enintään kahta sutta, niin yhdistys on saanut siirtoluvan kahdelle sudelle vuonna 1998 ja kahdelle sudenpennulle vuonna 2002, vain 4 vuotta myöhemmin. Kuinka monta sutta tarhassa on samanaikaisesti ollut?
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Onko hallitus tietoinen siitä, onko susia siirretty Ranuan ja Ähtärin eläinpuistoista Finnish Wolf Hybrid Association ry:n tarhaan, ja jos on siirretty, niin kuinka monta sutta on samaan aikaan ollut tarhassa sekä täyttääkö em. tarha nykyisin voimassa olevat eläintarhaluvan edellytykset, ja jos ei täytä, mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä tilanteen korjaamiseksi?
Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 2014
•Reijo Hongisto /ps

………………………………………………………………….
Ministeri Koskisen vastaus:

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:
Maa- ja metsätalousministeriön vakiintuneena ratkaisukäytäntönä on ollut, että metsästyslain nojalla susien maahantuontiin ei ole myönnetty lupia kuin tietyissä poikkeustapauksissa. Perusteluna oli tuontisusien aiheuttama riski luonnonvaraisen susikannan geneettisen perimän säilymiselle. Myöskään susien luonnosta ottamiseen eläintarhaan sijoitettavaksi ei ole hakemuksista huolimatta myönnetty lupia. Poikkeuksia vankeudessa syntyneiden susien maahantuonnista on tehty edellä mainitusta pääsäännöstä vain eläinpuistojen suhteen, jotka kuuluvat Euroopan eläintarhojen ja akvaarioiden järjestöön EAZA:an (European Association of Zoos and Aquaria) ja joilla on jo susia tarhassaan ja jotka ovat mukana suunnitelmallisessa eurooppalaisessa suden suojeluohjelmassa ja kantakirjajärjestelmässä. Alun perin muutamia lisääntyviä yksilöitä on tuotu maa- ja metsätalousministeriön metsästyslain nojalla myöntämillä luvilla kahteen eläintarhaan (Ähtäri ja Ranua). Näiden lupien päätösehdoissa on nimenomaisesti sanottu, että sutta ja sen jälkeläisiä ei saa laskea luontoon Suomessa ja sutta ja sen jälkeläisiä ei saa luovuttaa eläinpuiston ulkopuolelle ilman maa- ja metsätalousministeriön tätä varten erikseen antamaa lupaa. Metsästyslain nojalla ministeriö ei ole sallinut tällaisia siirtoja kuin EAZA -tarhojen välillä. Näin ollen maa- ja metsätalousministeriön tietojen mukaan kysymyksessä mainituilla eläintautilain mukaisilla siirtoluvilla susia ei ole siirretty Ranuan tai Ähtärin eläinpuistoista Finnish Wolf Hybrid Association ry:n tarhaan. Metsästyslain soveltamisessa vakiintuneessa käytännössä ministeriö on katsonut, että vain järjestöön kuuluvat eläintarhat jäsenyyden velvoitteita noudattaessaan edustavat riittävän korkeaa tasoa mm. eläinten pidossa, hoidossa, hankinnassa, kuljetuksissa, tunnistamisessa, kansallisten ja kansainvälisten normien sekä kansainvälisten sopimusten noudattamisessa. Suomessa EAZA:an kuuluvat Ähtärin, Korkeasaaren ja Ranuan eläintarhat. Susien siirtelystä Euroopan EAZA -eläintarhojen välillä ja susien lopettamisesta on eläintarhoilla hyvin tarkat dokumentit ARKS-järjestelmässä eli tarvittaessa voidaan selvittää minne kukin yksilö on mennyt, tuotu tai lopetettu.
Eläintarhalupa voidaan peruuttaa ja laitos tai sen osa sulkea, jos toiminnanharjoittaja olennaisella tavalla rikkoo eläinsuojelulaissa tai sen nojalla asetettavia eläinsuojeluvaatimuksia tai lupaehtoja tai jos toiminta ei enää täytä luvan myöntämisen edellytyksiä ja toiminnanharjoittaja ei korjaa epäkohtia valvontaviranomaisen asettamassa kohtuullisessa määräajassa. Maa- ja metsätalousministeriö ei kuitenkaan ole toimivaltainen viranomainen vaan aluehallintovirasto. Aluehallintovirasto valvoo lupaehtojen noudattamista säännöllisin tarkastuksin. Käytännössä paikalliset eläinsuojeluviranomaiset, kuten kunnaneläinlääkärit, suorittavat joko omasta aloitteestaan tai aluehallintoviraston määräämänä useita eläinsuojelutarkastuksia eläintarhoihin. Eläintarhat ja eläinnäyttelyt pyritään tarkastamaan vähintään kerran vuodessa.
Kyseessä olevan tarhan eläintarhalupa-asiassa toimivaltainen viranomainen on Itä-Suomen aluehallintovirasto. Maa- ja metsätalousministeriö on saattanut kirjallisen kysymyksen tiedoksi Itä-Suomen aluehallintovirastolle, jotta se voi ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin kyseisen eläintarhaluvan edellytysten tarkistamiseksi.
Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2014
Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen
……………………………………..

Vuosien varrella minua on arvosteltu ankarasti ja sanottu, että minulla ei voi olla mitään näyttöä susien siirroista ja olen kirjoitellut omia olettamuksiani pelkästään kylän raitilla kuulemieni huhujen perusteella. Arvostelijat ovat sanoneet, että yhtään eläintä ei ole siirretty ja koko juttu on minun keksimääni ”ropakantaa”.

Minulla on edessäni Maa- ja metsätalousministeriön Eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös susien siirrosta, päivämäärä 11.8.1998 nro 1089/71-98 (Päätös on julkinen)


(Hakemus) Pekka Juurikas on 7.8.1998 päivätyllä kirjeellä hakenut lupaa siirtää kaksi sutta Ranuan eläinpuistosta Juvan eläintarhaan.

(Päätös) Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä ja elintarvikeosasto myöntää luvan hakemuksessa mainittuun siirtoon seuraavin ehdoin:
1. Ranuan eläinpuiston valvova eläinlääkäri tarkistaa ennen siirtoa siirrettävät eläimet ja toteaa että seuraavat ehdot täyttyvät:
1.1 Eläimissä ei esiinny mitään tarttuvii tauteihin viittaavia oireita.
1.2 Eläimillä on voimassa oleva rokotus rabiesta vastaan
1.3 Kuljetuslaatikot ovat sellaiset, ettei eläinten karkaaminen niistä kuljetuksen aikana ole mahdollista
2. Eläinten lastaaminen lähtö- ja määränpäätarhassa tulee tapahtua niin että eläinten karkaaminen ei ole mahdollista
3. Kuljetus tapahtuu lähtötarhasta viivytyksettä määränpäätarhaan
4. Jos eläinten uudessa sijoituspaikassa eläimissä ilmenee tarttuviin tauteihin viittaavia oireita, tulee omistajan ottaa välittömästi yhteyttä paikalliseen virkaeläinlääkäriin ja eläinlääkintä ja elintarvikelaitokseen (EELA)
5. Noudattaa, mitä eläinsuojelulaissa ja asetuksessa säädetään eläinten kuljetuksista
Sopimuksen (CITES) mukaiset määräykset. Lisätietoja antaa Suomen Ympäristökeskus, puh 09-40300721

(Voimassaoloaika) Lupa on voimassa 11.8.1999 asti.

Jos eläintautitilanteessa tapahtuu oleellinen muutos tai ilmenee seikkoja, joiden perusteella eläintautien leviämisen vaara siirron yhteydessä on ilmeinen, lupa voidaan peruuttaa tai sitä voidaan muuttaa viivytyksettä. Lupa voidaan myös peruuttaa viivytyksettä, jos hakija ei noudata tähän päätökseen otettuja ehtoja tai asiasta muutoin annettuja säännöksiä tai määräyksiä.

(Perustelut) Itä-Suomen lääninhallitus on 31.7.1998 myöntänyt hakijalle eläinsuojelulain mukaisen luvan eläintarhan pitämiseen. Vankeudessa syntyneisiin susiin liittyvää eläintautien leviämisen vaaraan voidaan olennaisesti vähentää tutkimalla ja rokottamalla eläimet.

(Oikeutusohjeet) Eläintautilaki (55/1980) 12§, (muut. 809/1992, 242/1994) Eläintautiasetus (601/1980) 12§

(Muutoksenhaku) Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Valitusosoitus liitteenä.

(Allekirjoitukset) Apulaisosastopäällikkö Jaana Husu-Kallio, Eläinlääkintötarkastaja Heidi Rosengren

(Tiedoksi) Ranuan kunnaneläinlääkäri, Juvan kunnaneläinlääkäri, Lapin läänineläinlääkäri, Itä-Suomen läänineläinlääkäri, Mikkelin toimipaikka

Maksutta”
…………………………………

Huomioni päätökseen:
Hakemus on jätetty ministeriöön 7.8.1998 ja päätös on annettu 11.8.1998. Lupa on voimassa 11.8.1999 asti.
-Vanhan sanonnan mukaan ”Suomi on lomalla” heinä-elokuussa. Kun ministeriön virkamiehet ovat lomalla, joku aina sijaistaa. Oliko tarkoitus jättää hakemus sijaisen käsiteltäväksi?
-Hakemuksesta päätökseen 3 vuorokautta – huippunopeaa asioiden hoitoa.
-Lupa on voimassa kokonaisen VUODEN

……………………………………………………………….

Neljä vuotta myöhemmin Pekka Juurikas on jälleen lähestynyt sudensiirtohakemuksellaan ministeriötä.

”Maa- ja metsätalousministeriö
Elintarvike- ja terveysosasto
PÄÄTÖS NRO 1102/803/2002 susien siirrosta

(Hakija) Pekka Juurikas

(Hakemus) Hakija on 24.6.2002 päivätyllä hakemuksellaan hakenut lupaa siirtää kaksi sudenpentua Ahtärin eläintarhasta Juvan eläintarhaan

(Päätös) Maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosasto myöntää hakijalle luvan hakemuksessa mainittuun siirtoon seuraavin ehdoin:

(Ehdot ovat samat kuin edellisessäkin päätöksessä, ei ole tarpeen toistaa niitä tähän)

(Voimassaoloaika) Tämä lupa on voimassa 26.6.2003 saakka.

(Voimassaoloajan perustelut, oikeutusohjeet ja muutoksenhaku ovat samat kuin edellisessäkin päätöksessä, ei ole tarpeen toistaa niitä tähän)

(Allekirjoitukset) Apulaisosastopäällikön sij. Eläinlääkintöylitarkastaja Maija Salo, Eläinlääkintöylitarkastaja Jessica Eriksson

(Tiedoksi) Ähtärin kunnaneläinlääkäri, Juvan kunnaneläinlääkäri, Itä-Suomen läänineläinlääkäri, Mikkelin toimipiste, Lapin läänineläinlääkäri

Maksutta”
……………………………………………………………….

Huomioni päätökseen:
Hakemus on jätetty ministeriöön 24.6.2002 ja päätös on annettu 27.6.2002. Lupa on voimassa 26.6.2003 saakka. Jälleen huippunopeaa päätöksentekoa kesäloma-ajankohtana. Myös tämä päätös oli voimassa VUODEN.
Susi synnyttää pennut keväällä. Minä näen mielenkiintoisen yhteyden suden synnyttämisajankohdan ja hakemuksen jättöajan suhteen ja erityisesti tässä tapauksessa kun haettiin lupaa siirtää kaksi pentua. Ei voi välttyä ajatukselta, että Ähtäriin syntyi keväällä suden pentuja ja niistä kaksi siirrettiin Juvalle koirasusikasvattamoon.

Susi, siis ihan puhdasverinen susi, kuuluu Suomen luontoon. Suden ja koiran ristisiitos ei kuulu. Ristisiitos on vieraslaji, joka pitää luonnosta poistaa.

Koirasusia kasvatetaan ja pennutetaan yhä enemmän. Raha liikkuu. Kukaan ei tiedä kuinka paljon näitä ristisiitoksia metsissämme elää ja miten pahoin puhdas susikantamme on jo saastunut.

Metsästyslakimme ei ole tunnistanut suden ja koiran risteymää. Siitä huolimatta joitakin vuosia sitten Perhossa poistettiin eläimiä, joista ei voitu varmuudella sanoa olivatko ne koiria, susia vai koirasusia.

Asia sai laajaa julkisuutta ja eläinten poistajat tuomittiin käräjä- ja hovioikeudessa. En ole nähnyt tuomiolauselmaa, mutta erään tuomion saaneen kertoman mukaan käräjäoikeuden päätöksessä kirjoitetaan ”sudenkaltaisten” eläinten ampumisesta.

Minun mielestäni suden ja koiran ristisiitosten, siis näiden ”sudenkaltaisten” eläinten pentutehtailu pitää kieltää lailla.
…………………………………

LISÄTTY 6.6-18

Väärässä olin susikannan suhteen. Ennustin LUKEn haarukoivan susikannan 200-250 eläimen välille. Tänään tuli LUKEn vieläkin tylymmät lukemat. Suomen susikannan kokonaismääräksi LUKE arvioi 165-190 eläintä.

Uskoo ken tahtoo. Minä en tahdo!

Jotenkin minusta tuntuu että tässä susijupakassa ei ole vielä viimeistä näytöstä nähty.

Näkemisestä puheenollen, joku minua tarkkanäköisempi näkee mielenkiintoisen yhtymäkohdan susiasioista vastaavan ministeriön ylimmän viranhaltijan ja tuon ensimmäisen susien siirtoluvan allekirjoittajan välillä. Näkevät, että kyseessä on peräti sama henkilö ja toteavat, että ei ole ihme että koirasusia vilisee ihmisten pihoissa kun on ihan ministeriöstä annettu astutusapua suden ja koiran ristisiitoksille.

Minä en näe siinä mitään erikoista taikka mielenkiintoista. Minun mielestäni kyseessä on ihan normaali poliittinen suhmurointi taikka peräti koplaus, jossa kukaan ei tiedä mitä toiset tekevät ja jos tietävät, ei ole tietävinään. Aina sattuu kun tapahtuu ja jos tapahtuu niin silloin sattuu.

Tilanne on vaan ajautunut tavallisen maaseudun asukkaan kannalta erittäin hankalaksi. Meillä osa taivaanrannan maalareista tutkiskelee sutta muistuttavien eläinten ulosteita ja seuloo niistä DNA:ta. Se on ihan kivaa puuhaa kunnon palkalla.

Ei pidä yllättyä kun nämä tutkijat pitävät tutkimustaan erittäin tärkeänä ja merkittävänä ja pyytävät lisää rahaa tutkimuksiinsa. Eihän se pyytäjä typerä ole -meistä maksajista ei voi sanoa samaa. Tutkimusta jatketaan ja laajennetaan, jotta turvataan oma työpaikka mahdollisimman pitkään. Välillä ilmoitetaan kuinka tärkeää on erotella eri eläinyksilöt toisistaan.

Itsensä ja lastensa turvallisuudesta huolestuneille vanhemmille on ihan se ja sama, käykö postilaatikon jalkaan kuseksimassa alfauros vai alfa naaras ja onko merkin jättänyt nimeltään tiku vai taku. Heille tärkeintä on, että postilaatikko ja muu pihapiiri pysyy sutta muistuttavista koiraeläimistä vapaana.