KIRJALLISEN KYSYMYKSEN VAIKUTUS

Kirjallinen kysymys KK 407/2017 vp

Kirjallinen kysymys lennokkien rikollisen käytön estämisestä

Eduskunnan puhemiehelle

Euroopan useassa maassa on huomattu, että kaupallisia nelikoptereita käytetään pudottamaan vankila-alueille erilaisia esineitä ja tuotteita — aseita, matkapuhelimia ja huumeita. Räjähteidenkin lennättäminen ja pudottaminen kohtuullisen tarkasti haluttuun paikkaan on mahdollista.

Suomessakin tutkitaan ja jopa kokeillaan erilaisten postilähetysten kuljettamista ja jakamista kauko-ohjattuja nelikoptereita hyväksi käyttäen.

Rikolliseen käyttöön liittyvän ilmiön rantautuminen Suomeen on vain ajan kysymys. Se saattaa olla jo todellistakin, mutta sitä ei ole vielä havaittu tai uutisoitu.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko lennokkien käytöstä rikolliseen toimintaan havaintoja Suomessa ja  mihin toimiin on ilmiön estämiseksi ryhdytty tai aiotaan ryhtyä? 

Helsingissä 4.10.2017

Reijo Hongisto si

…………………………………..

Hallituksen esitys HE 223/2018 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisilain 2 luvun muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi poliisilakia. Esityksen mukaan lakiin lisättäisiin säännökset, joiden perusteella poliisilla olisi nykyistä kattavampi toimivalta puuttua lennokkien ja miehittämättömien ilma-alusten kulkuun. Puuttuminen olisi mahdollista, jos se olisi välttämätöntä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi, rikosten ennalta estämiseksi tai jo aloitetun rikoksen keskeyttämiseksi, erityisten valvontakohteiden vartioimiseksi, poliisitehtävän tai merkittävän valtiollisen tapahtuman turvaamiseksi taikka onnettomuuspaikalla suoritettavien toimenpiteiden, tai toimenpiteen kohteena olevan henkilön yksityisyyden suojaamiseksi. Puuttumisessa voitaisiin käyttää tarpeellisia voimakeinoja tai sellaista teknistä laitetta, joka ei aiheuta vähäistä suurempaa haittaa radio- tai muulle viestinnälle tai yleiselle viestintäverkolle. Poliisi saisi käsitellä lennokin tai miehittämättömän ilma-aluksen käyttöön liittyvää radioviestintää, välitystietoja ja sijaintitietoja.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.