KIRJALLISEN KYSYMYKSEN TEHO

KIRJALLINEN KYSYMYS 273/2014 vp  

Tiemaksujärjestelmän käyttöönotto ulkomaisille raskaille ajoneuvoyhdistelmille

Eduskunnan puhemiehelle

Suomen Kuljetus ja Logistiikka ry:n vuonna 2012 tekemän laskelman mukaan Suomen teillä liikkuvista raskaista ajoneuvoista oli ulkomaalaisia 7,7 %. Syksyllä osuus oli 7,3 %. Ulkomaalaisten ajoneuvojen omistajat ja kuljettajat eivät osallistu teidemme ylläpitokustannuksiin. Liikennelaskelmasta selviää myös, että osa ulkomaalaisista raskaista ajoneuvoyhdistelmistä liikkuu Suomessa laittomasti ilman kansainvälistä rahtikirjaa.

Suurin osa ulkomaalaisista ajoneuvoyhdistelmistä on venäläisiä. Laskenta suoritettiin eri puolilla Suomea kahdeksassa kohdassa. Erikseen laskettiin Vaalimaan rajanylityspaikan osuus, jolla ulkomaalaisia raskaita ajoneuvoja ja ajoneuvoyhdistelmiä oli yli 94 prosenttia. (Lähde: Talouselämä, SKAL). Suomalaisen ammattiliikenteen kilpailukyvyn ylläpitämiseksi tulisi meillä kehittää samalla myös polttoaineveron palautusjärjestelmä.

Eri medioissa käydyn keskustelun perusteella on selvää, että suomalaiset tienkäyttäjät ovat huolissaan tiemäärärahojen leikkauksista. Vähenevät määrärahat tarkoittavat vähenevää teiden kunnostusta, mikä on omiaan heikentämään myös liikenneturvallisuutta. Yhtenä keinona tiestön ylläpitoon varattujen määrärahojen lisäämiseen olisi ottaa ulkomaisille raskaille ajoneuvoyhdistelmille käyttöön tiemaksu. Esimerkiksi balttilaisen kuljetusliikkeen Norjasta hakemat lohierät kuormittavat Suomen teitä vastikkeettomasti. SKAL ehdottaa tiemaksuratkaisuksi Eurovinjetin käyttöönottoa. Se on aikaperusteinen raskaalle liikenteelle suunnattu tiemaksujärjestelmä, johon kuuluu useita EU-maita. Järjestelmän avulla Suomi voisi kerätä ulkomaisilta kuljetusliikkeiltä vuosittain jopa 10 miljoonan euron tiemaksut.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta myös Suomi ottaa käyttöön ns. Eurovinjetin, jolloin ulkomaalaiset raskaat ajoneuvoyhdistelmät eivät enää voi vastikkeetta kuluttaa suomalaisia teitä?

Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2014 Reijo Hongisto /ps

……………………………………………………………..

MINISTERIN VASTAUS

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Useissa Euroopan maissa raskaalta tieliikenteeltä peritään erillistä tienkäyttömaksua. Nämä maksut ovat yleistyneet erityisesti maissa, joissa on paljon kauttakulkuliikennettä.

Raskaan tieliikenteen veroista ja maksuista on säädetty yhteisölainsäädännöllä (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi verojen ja maksujen kantamisesta raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä, 1999/62/EY, muutokset direktiivillä 2006/38/EY).

Raskaan liikenteen tienkäyttömaksuja on harkittu myös Suomessa, mutta selvityksissä on todettu, että niiden periminen ei ole liikennepoliittisten tavoitteiden mukaista. Suomi on kaukana keskeisistä markkinoista ja maan sisäiset kuljetukset ovat pitkät. Tämän takia Suomessa on haluttu pitää raskaan liikenteen verorasitus mahdollisimman alhaisena.

Tiemaksut eivät saa olla syrjiviä, joten Suomi ei voi asettaa pelkästään ulkomaista kuorma-autoliikennettä koskevia veroja tai maksuja. Mahdolliset raskaan tieliikenteen tiemaksut koskisivat myös kotimaista liikennettä.

Raskaalle liikenteelle asetetut käyttövoimavero ja dieselpolttonesteestä perittävä vero ovat hyvin lähellä EU:n minimitasoja. Mikäli Suomi ottaisi käyttöön esim. vinjettimaksun, lisäisi se kotimaisen kaluston kustannuksia. Vinjettimaksua vastaavia veroja ei voitaisi vähentää vastaavasti käyttövoimaverosta, koska se on jo lähellä EU:n minimitasoa. Liikenne- ja viestintäministeriön ja valtiovarainministeriön vuonna 2010 laatima selvitys osoitti, että eurovinjetin käyttöönotto olisi lisännyt kotimaisen kuorma-autoliikenteen verorasitusta kymmenillä miljoonilla euroilla. Vastaavasti ulkomaisilta kuorma-autoilta perittävästä vinjettimaksusta arvioitiin kertyvän vain noin 6 miljoonan euron nettotulot vuodessa. Tästä syystä johtuen Eurovinjetin käyttöönotto Suomessa ei ole ajankohtaista.

Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2014 Liikenne- ja kuntaministeri Henna Virkkunen

………………………………….

Sanotaan että vuodet eivät ole veljeksiä. Sanontaa voidaan hyvin laajentaa koskemaan myös hallituksia, sillä nykyinen hallitus toimii tässä asiassa päin vastoin kuin edeltäjänsä ja muuttaa lakia.

Tänään 9.1.2019 oli eduskunnan suuressa salissa lähetekeskustelussa hallituksen esitys HE 314/2018 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle raskaiden kuorma-autojen tienkäyttöverosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Kunhan tämä laki saadaan valmiiksi, kerätään yli 12 tonnia painavilta ajoneuvoilta tienkäyttöveroa myös Suomen teillä. Veroa kerätään kaikilta, kansallisuudesta riippumatta, mutta homman juju on siinä että suomalaisille ajoneuvon omistajille vero kompensoidaan niin että heidän ei käytännössä tarvitse maksaa veroa ollenkaan. Sen sijaan ulkomaiset ajoneuvot eivät kompensaatiota saa ja kun he kuluttavat Suomen teitä, he myös maksavat siitä.

Samalla veromuutos parantaa suomalaisten kuljetusyrittäjien kilpailuasemaa ulkolaisia yrittäjiä vastaan. Se työllistää suomalaisia ja pyörittää suomalaisia renkaita.